શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ (૯)


પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો નવમો પ્રશ્ન  છે  :

યક્ષનો  સવાલ :

किंस्विद्गुरुतरं भूमेः किंस्विदुच्चतरं च स्वात्।
किंस्विच्छीघ्रतरं वायोः किंस्विद्बहुतरं तृणात् ।।

અર્થાત :  પૃથ્વીથી ભારે કોણ છે ? આકાશથી ઊંચું કોણ છે ? વાયુથી તેજ કોણ ચાલે છે ? તણખલાથી અધિક સંખ્યામાં શું છે ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

मत्स्यः सुप्तो न निमिषत्यण्डं जातं न चेङ्गते।
अश्मनो हृदयंनास्ति नदी वेगेन वर्धते ।।

અર્થાત:  માતા પૃથ્વીથી ભારે છે  . પિતા આકાશથી ઊંચા છે.  મન વાયુથી તેજ ચાલે છે અને ચિંતા તણખલાથી સંખ્યામાં અધિક છે  .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.