છંદ રેણકી : રમઝટ ૭ – તહુ ગડડ ગડડ રતનાકર

તહુ ગડડ ગડડ રતનાકર ગડ્કત હડડ ઈ મોજા અડઅડ અડે
તહુ ગડડ ગડડ રતનાકર ગડ્કત હડડ ઈ મોજા અડઅડ અડે

તહુ તણણણણણ હોત કડાકા
ઘણણણ ગિરિવર શિખર ધડે

તહુ ધડક ધડક ઉર કોમલ ધડકત
ખડકત કામન કંપ ધ્રૂજે ,

તહુ રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ બરસત બરખા
ગડડ ગડડ ઘન ઘોર ગરજે .

સાંભળો : છંદ રેણકી રમઝટ ૭ – તહુ ગડડ ગડડ રતનાકર

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.