જાણવા જેવું : પિતાના પ્રકાર

जनकाश्चोपनेता च यश्च विद्याः प्रयच्छति ।
अन्नदाता भयत्राता पत्र्चैते पितरः स्मृताः ॥

પિતાના પાંચ પ્રકાર છે: જન્મદાતા, યજ્ઞોપવીત કરાવનાર, અન્નદાતા, ભયથી રક્ષણ કરનાર અને વિદ્યાનું દાન આપનાર – આ સહુ પિતા  મનાય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.