શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ (૧૨)

 

પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો બારમો પ્રશ્ન  છે  :

યક્ષનો  સવાલ :

कोऽतिथिः सर्वभूतानां किं स्विद्धर्मं सनातनम्।
अमृतं किंस्विद्राजेन्द्रकिंस्वित्सर्वमिदं जगत् ।।

અર્થાત : સર્વ પ્રાણીઓમાં અતિથી કોણ છે ? સનાતન ધર્મ શું છે ? અમૃત શું છે ? અને આ સમસ્ત જગત શું છે ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

अतिथिः सर्वभूतानामग्निः सोमो गवामृतम्।
सनातनोऽमृतो धर्मो वायुः सर्वमिदं जगत् ।।

અર્થાત : અગ્નિ સર્વ પ્રાણીઓમાં અતિથી   છે. અવિનાશી નિત્ય ધર્મ એ જ સનાતન ધર્મ છે. ગાયનું દૂધ  અમૃત છે. અને વાયુ આ સમસ્ત જગત  છે.

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.