છંદ રેણકી : રમઝટ ૮ – શ્રાવણ જલ બરસે, સુંદર સરસે

શ્રાવણ જલ બરસે, સુંદર સરસે,
બાદલ ભરસે, અંબર સે,

તરુવર ગિરિ બરસે, લતા લહરસે,
નદિયાં બરસે, સાગર સે,

દંપતી દુઃખ હરસે, સેજ સમરસે,
લગત જ હરસેં, દુખકારી

કહે રાધે પ્યારી મે બલિહારી,
ગોકુળ આવો ગિરધારી…

રે જીરે ગોકુળ આવો ગિરધારી
રે જીરે ગોકુળ આવો ગિરધારી

સાંભળો : છંદ રેણકી રમઝટ શ્રાવણ જલ બરસે, સુંદર સરસે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.