શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ (૧૩)

પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો તેરમો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

किंस्विदेको विचरते जातः को जायते पुनः।
किंस्विद्धिमस्य भैषज्यं किंस्विदावपनं महत् ।।

અર્થાત : એકલું કોણ વિચરણ કરે છે ? એક વખત ઉત્પન્ન થયાં બાદ ફરી પાછું કોણ ઉત્પન્ન થાય છે ? શીત ની ઔષધી શું છે ? અને મહાન આવપન (ક્ષેત્ર) શું છે ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

सूर्य एको विचरते यन्द्रमा जायते पुनः।
अग्निर्हमस्य भैषज्यं भूमिरावपनं महत् ।।

અર્થાત : સૂર્ય એકલો વિચરણ કરે છે. ચંદ્રમાં ઉત્પન્ન થયાં બાદ ફરી ઉત્પન્ન થાય છે. અગ્નિ શીતની ઔષધી છે . પૃથ્વી મહાન આવપન છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.