જાણવા જેવું: આયુનો નાશ કરનાર દુર્ગુણ

अतिवादोऽतिमानश्च तथात्यागो नराधिपः
क्रोधश्चातिविवित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट् ।। ९ ।।

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૭ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

અર્થાત:  અતિ અભિમાન હોવું , અતિ વાચાળ હોવું,  ત્યાગનો અભાવ રહેવો,  ક્રોધ , મિત્રદ્રોહ  અને માત્ર પોતાના ભરણપોષણની ચિન્તા રહેવી , આ છ દુર્ગુણ  મનુષ્યના આયુનો નાશ કરે છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.