જાણવા જેવું – છોકરો પસંદગી કરતી વખતે ….(૨)

 

शीलवृत्ते समाज्ञाय विद्यां योनिं च कर्म च।
अद्भिरेव प्रदातव्या कन्या गुणवते भवेत्।

–મહાભારત , અનુશાસન પર્વ , અધ્યાય ૮૧

ભીષ્મ પિતામહ યુધિષ્ઠરને જણાવે છે કન્યાએ ” યોગ્ય વરનાં સ્વભાવ , આચરણ , વિદ્યા , કુળ-મર્યાદા અને કાર્ય (જીવિકા) વગેરેની યોગ્ય તપાસ કરે. આ બધી દ્રષ્ટીએ છોકરો સુયોગ્ય જણાય તો તેની જોડે કન્યા લગ્ન ગ્રંથીએ સબંધ બાંધી શકે છે. ”

જાણવા જેવું – છોકરો પસંદગી કરતી વખતે ….(૧)

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.