જાણવા જેવું : પરમાત્માનાં ગુણ (૨)

 

अस्पर्शनमशृण्वानमनास्वादमदर्शनम्।
अघ्राणमवितर्कं च सत्वं प्रविशते परम्।।

— મહાભારત, શાંતિ પર્વ, ૨૦૨ અધ્યાય

અર્થાત : પરમાત્મા સ્પર્શ , શ્રવણ, દર્શન , રસ , સુગંધ અને સંકલ્પ આ બધા પ્રકારના કર્મથી પણ રહિત છે . માત્ર વિશુદ્ધ બુદ્ધિથી પરમાત્મા સુધી પહોચી શકાય છે .

ગત મહિનામાં પ્રકાશિત : જાણવા જેવું : પરમાત્માનાં ગુણ (૧)

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.