આજનો સુવિચાર – આયુષ્ય એટલે શું ??

એક સુંદર પ્રશ્ન અને એનો એટલો જ લાજવાબ ઉત્તર :

આયુષ્ય એટલે શું ??

જ્યારે માણસ જન્મે છે ત્યારે ‘નામ’ નથી હોતું પણ ‘શ્વાસ’ હોય છે

જ્યારે માણસ મરે છે ત્યારે ‘નામ’ હોય છે પણ ‘શ્વાસ’ નથી હોતો.

બસ, આ ‘શ્વાસ’ અને ‘નામ’ વચ્ચેનો ગાળો એટલે “આ યુ ષ્ય”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.