જાણવા જેવું: સ્વર્ગના સાધન

सत्यं रूपं श्रुतं विद्या कौल्यं शीलं बलं धनम् |
शौर्यं च चिरभाष्यं च दशः संसर्गयोनयः ।। ५० ।।

 

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૫ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

અર્થાત: સત્ય , વિનયનો ભાવ, શાસ્ત્રજ્ઞાન , વિદ્યા,  કુલીનતા, બળ , ધન , પરાક્રમ , શીલ અને ચમત્કારપૂર્ણ વાત કહેવી અને સમજાવવી, આ દસ સ્વર્ગના સાધન છે.

જેને જીવનમાં આ  ગુણ ઉતાર્યાં છે અને એના વડે જીવ્યા છે તેને સ્વર્ગનો અધિકાર છે.

ગત મહિનામાં પ્રકાશિત : જાણવા જેવું – શ્રેષ્ઠ શું છે ?

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.