શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ (૨૩)

પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો ત્રેવીસમો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

तपः किंलक्षणं प्रोक्तं को दमश्च प्रकीर्तितः।
क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ह्रीः परिकीर्तिता ।।

અર્થાત : ઉત્તમ ક્ષમા શું છે ? લજ્જા કોને કહે છે ? તપના લક્ષણ શું છે ? અને દમ કોને કહે છે ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः।
क्षमा द्वन्द्वसहिष्णुत्वंहीरकार्यनिवर्तनम् ।।

અર્થાત : દ્વંદ્વોને સહન કરવું એ ક્ષમા છે. ના કરવાવાળા કર્મોથી દુર રેહવું એ લજ્જા છે. પોતાના ધર્મમાં રત રહેવું એ તપના લક્ષણ છે અને મનનું દમન એ દમ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.