આજનો સુવિચાર : સંસાર

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च।
संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्।।

–મહાભારત , સ્ત્રી પર્વ , અધ્યાય ૨

વિદુરજી મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને સંસાર ચક્ર સમજાવતાં કહે છે છે :

આ સંસારમાં તમે વારંવાર જન્મ લઈને હજારો માતા-પિતાનો અને સ્ત્રી-પુત્રોનો સંગ કર્યો છે , પરંતુ વાસ્તવમાં કોના એ લોકો થયા છે અને કોના તમે ?

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.