શ્લોક : બુદ્ધિ

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य । विवेकानुसारेण हि बुध्दयो मधु निस्यन्दंते ।
बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति । यतो बुद्धिः ततः शान्तिः ।

 

અર્થાત :   જેની પાસે બુદ્ધિ છે તેની પાસે જ બળ છે.  બુદ્ધિ વિવેક અનુસાર મધ (ફળ) આપે છે. બુદ્ધિ જ્ઞાન વડે શુદ્ધ થાય છે અને જયાં બુદ્ધિ છે ત્યાં જ શાંતિ છે.

 

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.