શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ (૨૬)

પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો છવ્વીસ મો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

को मोहः प्रोच्यते राजन्कश् मानः प्रकीर्तितः।
किमालस्यं च विज्ञेयं कश्चशोकः प्रकीर्तितः ।।

અર્થાત : મોહ કોને કહેવાય છે ? માન શું છે ? આળસ કોને કહેવાય ? અને શોક કોને કહેવાય ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

मोहो हिधर्ममूढ्तवंमानस्त्वात्माभिमानिता।
धर्मनिष्क्रियताऽऽलस्यं शोकस्त्वज्ञानमुच्यते ।।

અર્થાત :ધર્મમૂઢતા મોહ છે. આત્મભિમાન એ માન છે. ધર્મનું પાલન ન કરવું એ આળસ છે અને અજ્ઞાન શોક છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.