આજનો સુવિચાર – હાથની સુંદરતા


दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चन्दनेन ।
मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मण्डनेन॥

અર્થાત – દાનથી હાથની સુંદરતા છે – ના બંગડીઓથી , ના શરીરની સ્નાન શુદ્ધતાથી , ના ચંદનનાં લેપથી , ના ભોજન કરવાથી , મોક્ષ જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે – ના કે શૃંગારથી

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.