જાણવા જેવું: દેહ ત્યાગ

मरुप्रपातं प्रपतञ्ज्वलनं वा समाविशन्।
महाप्रस्थानमातिष्ठन्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः।।

મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૩૪

અર્થાત : જળહીન પ્રદેશમાં પર્વત ઉપરથી પડીને  અને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને અથવા મહાપ્રસ્થાનની વિધિથી હિમાલયમાં ગાળીને પ્રાણ ત્યાગ કરવાથી મનુષ્ય  સર્વ પાપમાંથી મુક્તિ મળે છે .

આથી સંત પુરુષો  જળ-સમાધિ લઈને , (મૃત્યુ બાદ) અગ્નિ સંસ્કાર દ્વારા , અથવા હિમાલયમાં દેહનો ત્યાગ કરે છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.