શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ (3૧)

પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો એકત્રીસમો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

प्रियवचनवादी किं लभते
विमृशितकार्यकरः किं लभते।
बहुमित्रकरः किं लभते
धर्मे रतः किं लभते कथय ।।

અર્થાત : મધુર વચન બોલવાવાળાને શું મળે છે ? સમજી વિચારીને કાર્ય કરનારને શું પ્રાપ્ત થાય છે ? જે બહુ મિત્રો બનાવી લે તેને શો લાભ થાય છે ? જે ધર્મનિષ્ઠ છે એ શું મેળવે છે ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

प्रियवचनवादी प्रीयो भवति
विमृशितकार्यकरोऽधिकं जयति।
बहुमित्रकरः सुखं वसत
यश्च धर्मरतः स गतिं लभते ।।

અર્થાત : મધુર વચન બોલવાવાળા સહુને પ્રિય બને છે. સમજી વિચારીને કાર્ય કરનારને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. જે બહુ મિત્રો બનાવી લે તે સુખીથી જીવે છે અને જે ધર્મનિષ્ઠ છે એને સદ્દગતિ મળે છે.

2 comments so far

 1. vkvora Atheist Rationalist on

  क्यांक थी उपाडी कोपी पेस्ट करवानी मजा ओर होय छे. आ धंधो लागे छे वेद, उपनीषद, रामायण, महाभारतनी काल्पनीक कथाओथी चालतो आवे छे……

  Like

  • yaarji on

   Thank u for your comment – 🙏🏼

   This blog is meant for me to read what I read in my lifetime

   It’s not mere Copy / Paste but what I read and understood meaning behind it hence I never claimed it my own

   Just keep it for myself, so I can read again and again at my leisure

   You are more than welcome NoT to read what I publish 🙏🏼

   Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.