આજનો સુવિચાર : ચંદનથી વધુ શીતળ

चन्दनं शीतलं लोके ,चन्दनादपि चन्द्रमाः ।
चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधुसंगतिः ॥

 

અર્થાત : ચંદનને સંસારમાં સહુથી વધુ શીતળ લેપ માનવામાં આવે છે , પણ કહેવાય છે કે ચંદ્રમાનાં કિરણ એથી વધુ શીતળતા આપે છે. પણ આ સહુથી પણ વધુ શીતળતા સારા મિત્રો આપે છે – જે શાંતિ પણ પ્રદાન કરે છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.