જાણવા જેવું : ભગવાન શંકરનું તપશ્ચર્યા સ્થાન

સંવર્ત ઋષિ મહારાજ મરુત્તને જણાવે છે કે

गिरेर्हिमवतः पृष्ठे मुञ्जवान्नाम पर्वतः।
तप्यते यत्र भगवांस्तपो नित्यमुपापतिः।।

– મહાભારત , અશ્વમેધિક પર્વ , અધ્યાય ૮

અર્થાત : હિમાલયનાં પૃષ્ઠ ભાગમાં મુઞ્જવાન્ નામનો પર્વત છે , અહીં ભગવાન શંકર સદા તપશ્ચર્યા કરે છે .

श्रिया ज्वलन्दृश्यते वै बालादित्यसमद्युतिः।
न रूपं शक्यते तस्य संस्थानं वा कदाचन।
निर्देष्टुं प्राणिभिः कैश्चित्प्राकृतैर्मांसलोचनैः।।

અર્થાત :  શંકર ભગવાનનો શ્રીવિગ્રહ તેજથી જાજલ્યમાન રહે છે. આ સ્થાનને શોધવું શક્ય નથી. સંસારનું કોઈ પણ પ્રાણી પોતાનાં ચર્મચક્ષુઓ  વડે ભગવાનનાં આ દિવ્ય સ્વરૂપને જોઈ નથી શકતાં.

नोष्णं न शिशिरं तत्र न वायुर्न च भास्करः।
न जारा क्षुत्पिपासे वा न मृत्युर्न भयं नृप।

અર્થાત : આ પર્વત પર ના અધિક ગરમી છે ના અત્યંત ઠંડક , ના વાયુનો પ્રકોપ છે ના સૂર્યનો પ્રચંડ તાપ. અહીં કોઈ પણ  ભૂખ કે  તરસથી હેરાન નથી થતું અને  વૃદ્ધા અવસ્થા તથા મૃત્યુને અહીં પ્રવેશ નથી  . અહીં કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નથી.

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.