શાસ્ત્રવિધાન : ધર્મનાં લક્ષણ

अदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः।
अहिंसा सत्यमक्रोधं क्षमा धर्मस्य लक्षणम्।।

મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૩૫

વ્યાસજી ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને ધર્મનાં લક્ષણ જણાવતા કહે છે: આપ્યા વગરની વસ્તુ ના લેવી ; દાન , તપ અને  અધ્યયનમાં તત્પર રહેવું ; અહિંસા, સત્ય , અક્રોધ અને યજ્ઞ , આ સહુ ધર્મના લક્ષણ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.