જાણવા જેવું : દેવયોનિ


देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः

— શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ , સ્કંધ 3, અધ્યાય ૧૦

  1. દેવતા (સુર) ,
  2. પિત્તર ,
  3. અસુર,
  4. ગંધર્વ / અપ્સરા,
  5. ગુહ્યક/ સિદ્ધ / ચારણ  / વિદ્યાધર,
  6. યક્ષ / રાક્ષસ,
  7. ભૂત / પ્રેત /પિશાચ,
  8. કિન્નર / કિંમ્પુરુષ  (વાનર મુખ અને અશ્વ મુખ )

ઉપરની આઠે જાતિ દેવયોનિમાં ગણાય છે અને આ સહુ અંતરિક્ષમાં રહે છે  .

वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम

આ સહુ વૈકૃત સૃષ્ટિમાં ગણાય છે. .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: