આજનો સુવિચાર – મિત્રતાનાં દુષણ


रहस्यभेदो याच्ञा च नैष्ठुर्यं चलचित्तता ।
क्रोधो नि:सत्यता द्यूतमेतन्मित्रस्य दूषणम् ॥

 

અર્થાત :
જે રહસ્ય સહુને છત કરે, અત્યંત ધન માંગે , ક્રૂરતા રાખે , ચિત્તમાં ચંચળતા દાખવે અને જુગાર રમે – આ સહુ મિત્રતાનાં દુષણ સ્વરૂપ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.