શિવ સ્તુતી ૩

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्।
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्।। 3।।
अर्थात्

જે ભગવાન શંકર સજ્જનોને મોક્ષ પ્રદાન કરવા અવંતિકાપુરી ઉજ્જૈનમાં અવતાર ધારણ કર્યો છે , અકાળ મૃત્યુથી બચવા દેવોના પણ દેવો મહાકાળના નામથી વિખ્યાત છે – એ મહાદેવને હું નમસ્કાર કરું છું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.