આજનો સુવિચાર – કયો વૃદ્ધ શ્રેષ્ઠ છે

धनवृद्धा बलवृद्धा, आयुवृद्धास्तथैव च।
ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धाश्च, किंकिरा शिष्य किंकिरा।।

અર્થાત : આ સંસારમાં ધનવૃદ્ધ (અત્યંત ધનવાન), બળવૃદ્ધ (અત્યંત બળવાન), આયુવૃદ્ધ (અધિક આયુષ્ય ધરાવનાર) કરતાં જ્ઞાનવૃદ્ધ (મોક્ષ પ્રદાન કરનાર જ્ઞાન ધરાવનાર – શાસ્ત્રો , ભક્તિ ) મનુષ્યને અધિક મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. કારણકે ધન, બાલ , આયુ એક દિવસ નષ્ટ પામશે પણ જ્ઞાન કયારે નાશ નહીં પામે – એ જન્મ જ્ન્માન્તર લાગી જીવ સાથે રહે છે – આથી જ્ઞાનવૃદ્ધ સર્વોત્તમ છે

 

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.