આજનો સુવિચાર – પ્રતિભાવાન મનુષ્યોનાં ગુણ

यदि सन्ति गुणा: पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्।।
न हि कस्तूरिकामोद: शपथेन विभाव्यते।।

અર્થાત : કસ્તુરીને તેની ગંધનો પ્રચાર નથી કરવો પડતો. એ પોતે પ્રસરીને પોતાની સુગંધથી વાતાવરણને સુવાસિત કરે છે. એજ પ્રકારે ગુણવાન અને પ્રતિભાવાન મનુષ્યોનાં ગુણ જાતે પ્રગટ થાય છે અને ફેલાય છે – એનો પ્રચાર કરવો પડતો નથી

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.