આજનો સુવિચાર – તેજસ્વિતાનું કારણ

सिंह: शिशुरपि निपततिमदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु ।
प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वय स्तेजसां हेतु: ॥

અર્થાત : સિંહના બચ્ચા શિશુ અવસ્થામાં પણ મદમસ્ત હાથીઓ પર તૂટી (પ્રબળતાથી હુમલો કરવો) પડે છે. તાત્પર્ય એ છે કે તેજસ્વિતાનું કારણ આયુ નથી પણ જન્મજાત હોય છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.