શાસ્ત્રવિધાન : નિષિદ્ધ ધર્મ ૧

स्वप्नाध्ययनभोज्यानि संध्ययोश्च विवर्जयेत्॥ ॥

સ્કંધ પુરાણ , મહેશ્વર ખંડ , કૌમારિકા ખંડ , અધ્યાય ૪૧

અર્થાત : સંધ્યાકાળ  અને પ્રાત:કાળ ,આ બંને સંધ્યા ટાણે ઊંઘવાનું , ભણવાનું અને ભોજન કરવું સદા નિષિદ્ધ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.