કોઈ નઝમ – ૬૩

એ લોકોએ મને કહ્યું કે એને જો તારે એને તારા પ્રેમમાં પાંગરવી હોય તો તારે એને હસાવી પડશે .

પણ શું કરું ? જયારે એ હસે છે ત્યારે હું જ એનાં પ્રેમમાં પડું છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.