આજનો સુવિચાર – મનુષ્યનું શરીર

पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही।
एतत्सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीरं पुनः पुनः॥

અર્થાત : કદાચ ધન, સંપત્તિ , મિત્ર , સ્ત્રી , રાજ્ય વારંવાર મળી શકે છે – પરંતુ મનુષ્ય શરીર કેવળ એક વાર પ્રાપ્ત થાય છે. એક વાર નષ્ટ થયેલું શરીર ફરી પ્રાપ્ત કરવું અસંભવ છે આથી મનુષ્યે સત્કાર્ય કરી આ દેહનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.