શાસ્ત્રવિધાન : નિષિદ્ધ ધર્મ ૨

नग्नस्नानं न कुर्वीत न शयीत व्रजेत वा॥

સ્કંધ પુરાણ , મહેશ્વર ખંડ , કૌમારિકા ખંડ , અધ્યાય ૪૧

અર્થાત :સંપૂર્ણ નગ્ન થઇ ક્યારેય ના સ્નાન કરવું , ના સૂવું અને ના ચાલવું જોઈએ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.