શિવ સ્તુતી ૧૧

सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दम्।
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।।

અર્થાત
જે ભગવાન શંકર આનંદવન કાશી ક્ષેત્રમાં સદા આનંદપૂર્વક નિવાસ કરે છે , જે પરમાનંદના નિધાન અને આદિકારણ છે , અને જે પાપ સમૂહનો નાશ કરવા વાળા છે – એવા અનાથોના નાથ કાશીપતિ શ્રી વિશ્વનાથનું હું શરણ લઉં છું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.