આજનો સુવિચાર – સજ્જનોમાં શ્રેષ્ઠ


न प्रहॄष्यति सन्माने नापमाने च कुप्यति।
न क्रुद्ध: परूषं ब्रूयात् स वै साधूत्तम: स्मॄत:॥

અર્થાત :
જે સન્માન કરવા હર્ષિત ના થાય અબે અપમાન કરવા પાર ક્રોધ ના કરે , ક્રોધિત હોય તો કઠોર વચન ના બોલે , એ જન સજ્જનોમાં શ્રેષ્ઠ છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.