દેવી સ્તુતિ : જગદંબા

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या

निश्शेषदेवगणशक्ति समूहमूत्र्या।

तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां

भक्त्या नता: स्म विदधातु शुभानि सा न:॥

અર્થાત –

સંપૂર્ણ દેવતાઓની શક્તિ સમુદાય જેનું સ્વરૂપ છે તથા જે દેવી પોતાની શક્તિ સંપૂર્ણ જગતમાં સંચાર કરે છે. સમસ્ત દેવતાઓ અને મહર્ષિઓને પૂજનય એ જગદંબાને ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરીએ છીએ.

 

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.