આજનો સુવિચાર – સંત્સગ

कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूतेसा कामधुक कामितमेव दोग्धि ।
चिन्तामणिश्र्चिन्तितमेव दत्तेसतां हि संगः सकलं प्रसूते ॥

 

અર્થાત – કલ્પવૃક્ષ કલ્પના કરેલી વસ્તુ આપે છે , કામધેનુ ઇચ્છિત વસ્તુ આપે છે , ચિંતામણિ જે વસ્તુનું ચિતંન કરે છે તે આપે છે , પરંતુ સત્સંગ તો બધું આપે છે

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.