મનપસંદ કવિતા : વિશેષ માણસ બનવું નથી (જગદીશ દેસાઈ)

લઇ કદી સરનામું મંદિરનું હવે મારે ભટકવું નથી,
જાણીલો, પ્રસાદ સિવાય ત્યાં કઈ જ મળતું નથી.
અમસ્તી થાય છે ભીડ પ્રભુ, તારા નામથી આ કતારમાં,
થાય કસોટી તારી, એ પગથીયું કદી ચઢવું નથી.

હશે મન સાફ, તો અંતરમાં બિરાજે છે તું આપોઆપ,
દીધું છે…ને દેશે જ, ભલામણ જેવું કંઈજ કરવું નથી.
હજી માણસ જ સમજ્યો છે ક્યાં , માણસની ભાષા?
તારામાં લીન થાઉં, એથી વિશેષ માણસ બનવું નથી..

 

—  જગદીશ દેસાઈ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.