શાસ્ત્રવિધાન – સનત્કુમાર ઉપદેશ ૫

शुभैर्लभेत देवत्वं व्यामिश्रैर्जन्म मानुषम्
अशुभैश्चाप्यधो जन्म कर्मभिर्लभतेऽवशः

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૬0 અધ્યાય

સનત્કુમાર શુકદેવજીને ઉપદેશ આપતાં કહે છે :
અર્થાત : જીવ સદા કર્મને આધીન છે , શુભ કર્મથી દેવતા બને છે , શુભ-અશુભ કર્મોથી મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ પામે છે અને અશુભ કર્મ કરવાથી પશુ-પક્ષી આદિ ની નીચ યોની પ્રાપ્ત થાય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.