શાસ્ત્રવિધાન – સનત્કુમાર ઉપદેશ ૬

अनित्यं जीवितं रूपं यौवनं द्रव्यसञ्चयः ।।
आरोग्यं प्रियसंवासं न मृध्येत्पंडितः क्वचित् ।। ६१-१२ ।।

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૬૧ અધ્યાય

સનત્કુમાર શુકદેવજીને ઉપદેશ આપતાં કહે છે :
અર્થાત : રૂપ, યૌવન , જીવન, ધન-સંગ્રહ , આરોગ્ય અને પ્રિયજનનો સહવાસ આ સદા અનિત્ય છે. વિદ્વાન પુરુષોએ એમાં આસક્ત ના થવું જોઈએ.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.