શ્લોક – શ્રી કૃષ્ણ સ્તુતિ ૯

यत: सत्‍यं यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवं यत:।

ततो भवति गोविन्‍दो यत: कृष्‍णस्‍ततो जय:।।

 

– મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૬૮ અધ્યાય

અર્થાત : જ્યાં સત્ય , ધર્મ , ઈશ્વર વિરોધી કાર્યમાં લજ્જા અને હૃદયમાં સરળતા છે , ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ રહે છે , અને જ્યા શ્રી કૃષ્ણ રહે છે , ત્યાં નિ:સંદેહ વિજય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.