શાસ્ત્રવિધાન – સનત્કુમાર ઉપદેશ ૭

श्रुत्वैव नाधिगमनं नाशमेषां न चिंतयेत् ।।
अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैशेषिका नराः ।। ६१-३५ ।।

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૬૧ અધ્યાય

સનત્કુમાર શુકદેવજીને ઉપદેશ આપતાં કહે છે :
અર્થાત : ધનનું ઉપાર્જન કરવામાં ઘણું કષ્ટ છે , એની રક્ષા કરવામાં પણ સુખ નથી અને તેને ખર્ચ કરવામાં પણ ઘણો કલેશ છે. આથી ધન પ્રત્યેક દશામાં દુ:ખ દાયક સમજીને એનાં નષ્ટ થવાથી ચિંતા ના કરવી જોઈએ

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.