શ્લોક : શ્રીકૃષ્ણ સ્તુતિ ૧૦

મહાભારતમાં અર્જુન પોતાનાં મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિરને નારદજીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનાં ગુણનું વર્ણન કરતાં જે કહ્યું છે તે જણાવતાં કહે છે:

 

गुणभूतो जयः कृष्णे पृष्ठतोऽभ्येति माधवम् ।
तद्यथा विजयश्चास्य सन्नतिश्चापरो गुणः ।।

 

– મહાભારત ,  ભીષ્મ પર્વ , ૬ અધ્યાય

અર્થાત : જ્યાં કૃષ્ણ છે , ત્યાં વિજય છે. વિજય શ્રી કૃષ્ણનો એક ગુણ છે , જે સદા એમની પાછળ પાછળ ચાલે છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: