શાસ્ત્રવિધાન – સનત્કુમાર ઉપદેશ ૮

 

संयोगा विप्रयोगांता मरणांतं हि जीवितम् ।।
अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्टिस्तु परमं सुखम् ।। ६१-३७ ।।

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૬૧ અધ્યાય

સનત્કુમાર શુકદેવજીને ઉપદેશ આપતાં કહે છે :
અર્થાત : સંયોગનો અંત છે વિયોગ , જીવનનો અંત છે મરણ, તૃષ્ણાનો કયારે અંત નથી અને સંતોષ પરમ સુખ છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: