શાસ્ત્રવિધાન – અતિવૃદ્ધની તુલના

श्रोतव्यं खलु वृद्धानमिति शास्त्रनिदर्शनम् ।
न त्वेव ह्यतिवृद्धानां पुनर्बालाहि ते मताः ।।

 

 

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , અધ્યાય ૬૮

કર્ણ પિતામહ ભીષ્મને સંબોધિત કરતાં કહે છે “શાસ્ત્રોમાં કેવળ વૃદ્ધોની ધ્યાન કહ્યું છે , અતિવૃદ્ધોની વાતો પર નહીં , કારણકે અતિવૃદ્ધ તો બાળક સમાન માનવામાં આવે છે”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: