કોઈ નઝમ ૮૬

દિવસો બદલાયા અને રાતો પણ બદલાઈ ગઈ,

એક એક કરતા બધાની નજરો પણ બદલાઈ ગઈ,

મળ્યા કેટલાય મોકા બદલાવાના પણ,

તમને યાદ કરવાની આદત કદી ના બદલાઈ .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: