Archive for the ‘સુવિચાર’ Category

આજનો સુવિચાર – અવિવેકી મનુષ્ય

छायां प्रकृर्वन्ति नमन्ति पुष्पैःफलानि यच्छन्ति तटद्रुमाः ये ।
उन्मूल्य तानेव नदी प्रयातितरङ्गिणां क्व प्रतिपन्नमस्ति ॥

 

અર્થાત – તટ ઉપર જે વૃક્ષ છાયા આપે છે, એનાં પુષ્પ નામે છે અને ફળ દે છે અને એને જ તોફાની નદીઓ ઉખાડીને લઇ જાય છે. તરંગી (અવિવેકી) મનુષ્યને માટે યોગ્ય અને અયોગ્ય જેવું કયાં કઈ હોય છે