Archive for the ‘અભિપ્રાય’ Tag

આજનો સુવિચાર – સત્ય શું છે ?

What is Truth ?

Its mere interpretation of each individual’s view.

સત્ય શું છે ?

એ તો માત્ર દરેક પ્રાણીનો પોતાનો એક અભિપ્રાય છે.