Archive for the ‘એક શ્લોકી ભાગવત’ Tag

એક શ્લોકી ભાગવત

आदौ देवकी देवी गर्भजननम् गोपीगृहे वर्धनम्

माया पूतन जीविताप हरणम् गोवर्धनोद्धारणम्

कंसच्छेदन कौरवादी हननम् कुंतीसुत पालनम्

एतद् भागवतम् पुराण कथितम् श्रीकृष्णलीलामृतम्

एक श्लोकी भागवत