Archive for the ‘કુકર્મ’ Tag

આજનો સુવિચાર – પાપી , સંત

“There is no saint without a past and no sinner without a future.”

— Justice Markandey Katju

(Press Council of India chairman 2012)

આ જગતમાં કોઈ સંત નથી જેનું કંઈ ભૂતકાળ (જેમાં કોઈ કુકર્મ ના કર્યા) ના હોય અને કોઈ પાપી નથી જેનું કંઈ ભવિષ્ય (જેમાં કોઈ પુણ્ય ના કરે) નથી.