Archive for the ‘ગુહ્યક’ Tag

જાણવા જેવું : દેવયોનિ


देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः

— શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ , સ્કંધ 3, અધ્યાય ૧૦

  1. દેવતા (સુર) ,
  2. પિત્તર ,
  3. અસુર,
  4. ગંધર્વ / અપ્સરા,
  5. ગુહ્યક/ સિદ્ધ / ચારણ  / વિદ્યાધર,
  6. યક્ષ / રાક્ષસ,
  7. ભૂત / પ્રેત /પિશાચ,
  8. કિન્નર / કિંમ્પુરુષ  (વાનર મુખ અને અશ્વ મુખ )

ઉપરની આઠે જાતિ દેવયોનિમાં ગણાય છે અને આ સહુ અંતરિક્ષમાં રહે છે  .

वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम

આ સહુ વૈકૃત સૃષ્ટિમાં ગણાય છે. .

%d bloggers like this: