Archive for the ‘પિતાના પ્રકાર’ Tag

જાણવા જેવું : પિતાના પ્રકાર

जनकाश्चोपनेता च यश्च विद्याः प्रयच्छति ।
अन्नदाता भयत्राता पत्र्चैते पितरः स्मृताः ॥

પિતાના પાંચ પ્રકાર છે: જન્મદાતા, યજ્ઞોપવીત કરાવનાર, અન્નદાતા, ભયથી રક્ષણ કરનાર અને વિદ્યાનું દાન આપનાર – આ સહુ પિતા  મનાય છે.